Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés a szociális alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás.

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

A lakosságának szociális helyzetét – többek között – a foglalkoztatott nélküli háztartások, valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányai jelzik Ezek az értékek magasak. Az öregedő lakosságon kívül ez a csoport jelenik meg az étkeztetés szolgáltatás igénybe vételekor.


A szociális étkeztetés potenciális kliensei számos módon értesülhetnek az ellátási forma létezéséről és igénylésének módjáról. A kerületi szociális intézményekben, az önkormányzati irodákban, az intézmény honlapján, a helyi médiákban és szórólapok formájában is tájékozódhatnak a lehetőségekről.

A szolgáltatás célja, feladatai:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 1. ) koruk,
 2. ) egészségi állapotuk,
 3. ) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. ) szenvedélybetegségük, vagy
 5. ) hajléktalanságuk

miatt.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étkeztetés történhet:

 • helyben fogyasztással,
 • elvitellel,
 • házhoz szállítással.

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik az Szt., az SZCSM rendelet, a Kormányrendelet, valamint az Ör. szabályai alapján. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az étkeztetés igénybevételét jövedelemvizsgálat és esetlegesen környezettanulmány előzi meg. Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

 

A kérelem alapján a szolgáltatás szervezője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt az Szt. 94/C §-a alapján. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője az Szt. 20 §-a alapján nyilvántartást vezet. A napi adatszolgáltatás feltételei mindkét telephelyen adottak.


A szolgáltatás szervezője megszervezi az ellátott szükséglete szerinti étkeztetést helyben, vagy elvitelének lehetőségét, illetve a lakásra történő szállítást.


Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. A háziorvos javaslatára diétás étkeztetés igénybevételére van lehetőség. Az étel helyben fogyasztása kulturált körülmények között, a higiéné megtartásával történik, ennek megfelelően kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközök és étkészlet áll ellátottaink rendelkezésére. Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítani tudjuk.

Az intézményi jogviszony megszűnik:

 1. ) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 2. ) a jogosult halálával,
 3. ) ha tartósan más intézményi ellátási formát vesz igénybe
 4. ) határozott idejű szerződés esetén a megállapodásban rögzített időpont szerint
 5. ) a jogosult kérésére, illetve törvényes képviselője a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő 2. napon

Az intézményt a fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, vagy ha rendszeresen nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének.

Térítési díj

Az Szt. 115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A térítési díjat az Szt. 114.§ a-e pontjai szerinti személy köteles megfizetni. Az Szt 116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál:

 1. ) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét

A térítési díj megállapítása a Szt. 116. § (1) bekezdése szerint, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete figyelembe vételével történik. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 1. ) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme
 2. ) jövedelemigazolás

A térítési díjak befizetése utólagosan történik, a helyi rendeletnek megfelelően.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok számának a szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a szolgáltatás szervezőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban, személyesen, vagy telefonon be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól nem mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Ebéd házhozszállítás:

A szolgáltató közvetlenül házhoz szállítja az ételt. Az ételhordót a szolgáltató biztosítja, melyet a szolgáltatás igénybevételének lemondásakor vissza kell szolgáltatni.

A szolgáltatáshoz tartozó díjtáblázat

A szociális étkeztetés helyben és elvitellel történő igénylésének szolgáltatási önköltsége 1.389 Ft/nap, intézményi térítési díja 1.390 Ft/nap, a személyi térítési díj összegét a mellékelt határozat tartalmazza. A szociális étkeztetés szállítással történő igénylésének szolgáltatási önköltsége 1.603 Ft/nap, az intézményi térítési díja 1.605 Ft/nap, a személyi térítési díj összegét a mellékelt határozat tartalmazza.

Melyik intézményben vehető igénybe?

A szolgáltatást a következő intézményekben veheti igénybe:
Borostyán Nappali Szolgálat
Ezüstfenyő Nappali Szolgálat
Életfa Nappali Szolgálat
Napraforgó Nappali Szolgálat
Reménység Nappali Szolgálat
E.SZ.I. Nappali Szolgálat

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Nappali Szolgálatok ellátási területének utcajegyzéke

Ugrás a navigációhoz