Nappali ellátás

A nappali ellátás elsősorban az időskoruk, egészségi állapotuk, mentális helyzetük, illetve hajléktalanságuk okán önmaguk ellátására részben képes felnőttek, pszichiátriai és szenvedély-betegek, demenciával küzdők ellátását szolgálja. A nappali ellátás keretében a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és az érdeklődő lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.


A kerületünk lakónépessége előrehaladott mértékben elöregedett. Egyre nő az időskorúak aránya, amely a kerületi szociális és egészségügyi ellátórendszer számára is egyre nehezebb kihívást jelent.


A nappali ellátás potenciális kliensei számos módon értesülhetnek az ellátási forma létezéséről és igénylésének módjáról. A kerületi szociális intézmények egyes egységeiben, az önkormányzati irodákban, a háziorvosoknál, az intézmény honlapján, a helyi médiákban és szórólapok formájában is tájékozódhatnak a lehetőségekről.

 

Idősek Nappali ellátását a fenntartó önkormányzat ingyenesen biztosítja az ellátást, kivéve a demens nappali ellátást.

 

Szolgáltatás célja és feladata:

Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.


A klubok a saját otthonukban élő idősek részére biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körülmények között.


Az ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében szolgáltatásokat nyújtunk, szervezünk és hangolunk össze és segítjük az ezekhez való esetleges külső helyszínen való hozzáférést. Szolgáltatásainkkal segítséget nyújtunk a problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a mentális egészség megtartásában.

Az ellátás keretében a tagoknak lehetőségük van:

a szabadidő hasznos eltöltésére,
a klub helyiségeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak térítésmentes használatára,
étkezésre (melyért a szociális helyzettől függően térítési díjat kell fizetni az érvényben lévő jogszabályok alapján),
egyéb szolgáltatások igénybe vételére.

Jogosultsági feltételek:

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik az Szt., az SZCSM rendelet, valamint Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, valamint az Ör. alapján.


A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az előírt személyi adatokat; az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. A szolgáltatás igénybevételéről, annak térítési díjáról írásban kap tájékoztatást az érintett és/vagy gondnok a megállapodással egy időben. A jogosult, illetve törvényes képviselője amennyiben nem ért egyet, az írásos tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

Az intézményi jogviszony megszűnik:

  • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
  • a jogosult halálával,
  • ha tartósan más intézményi ellátási formát vesz igénybe
  • a jogosult, illetve törvényes képviselője a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő 2. napon
  • a jogosult 30 napot meghaladó távolléte esetén

Az intézményt a fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti.
Térítési díj: A nappali ellátás térítési díját az Önkormányzat teljes egészében átvállalja ezért ez a szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Tárgyi feltételek:

A szolgáltatás telephelyei tömegközlekedéssel jól megközelíthetők. Az étkezések céljára szolgáló helyiség mellett várakozásra szolgáló és klub tevékenységre alkalmas helyiség, pihenő szoba is biztosítottak. A helyiségek berendezése, megfelelő, barátságos, tiszta. Az iroda helység alkalmas az adminisztrációs tevékenységekre. Az adminisztrációs munkavégzés irodatechnikai feltételei (számítógép, nyomtató; fénymásoló használat lehetősége) és berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést.


Klubok berendezései, technikai felszereltsége jónak mondható, az életkori sajátosságoknak és a szakhatósági előírásoknak megfelelnek. A nyilvántartások vezetése, valamint az adatszolgáltatások manuálisan és gépi feldolgozásokkal történnek. A gépi programok korszerűsítése folyamatos.
A szolgáltatást igénylő ellátottainknak a klubhoz tartozó szociális helyiségekben lehetőségük van tisztálkodásra, mosásra azoknak, akiknek otthonában nincs rá lehetőség. (fürdés, hajmosás).

Díjtáblázat

Az idősek klubbjában a napközbeni tartózkodás szolgáltatás önköltsége 1878.- Ft / nap, intézményi térítési díja: 1880.- Ft/nap, személyi térítés díja: 0.- Ft

Melyik intézményben vehető igénybe?

A szolgáltatást a következő intézményekben veheti igénybe:
Borostyán Nappali Szolgálat
Ezüstfenyő Nappali Szolgálat
Életfa Nappali Szolgálat
Napraforgó Nappali Szolgálat
Reménység Nappali Szolgálat
E.SZ.I. Nappali Szolgálat

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Nappali Szolgálatok ellátási területének utcajegyzéke

 

Ugrás a navigációhoz