Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás a szociális alapellátások közé tartozó szolgáltatás, amely biztosítja az illetékességi területünkön élő idősek gondozását a család általi gondozást kiegészítve, vagy a családi gondozást nélkülözők számára, illetve a fogyatékos személyek, vagy az egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorulók házi gondozását és ápolását, az ellátást igénylő szükséglete szerint.

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

Fokozatosan nő az időskorúak aránya, amely a kerületi szociális és egészségügyi ellátórendszer számára is egyre nagyobb kihívást jelent. A házi segítségnyújtás potenciális ellátottjai számos módon értesülhetnek az ellátási forma létezéséről és igénylésének módjáról. Így valamennyi kerületi szociális intézmény egyes egységeiben, az önkormányzati irodákban, a háziorvosoknál, az intézmény honlapján, a helyi médiákban és szórólapok formájában is tájékozódhatnak a lehetőségekről.

Házi segítségnyújtás feladata:

A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátások biztosítása. Ennek keretében biztosítani kell, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és közvetlen lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a Szt. 63.§ (5) bekezdése szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A házi segítségnyújtás munkanapokon vehető igénybe.

Házi segítségnyújtás célja:

Az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével biztosított legyen.

Jogosultsági feltételek, igénybevétel:

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik az Szt., az SzCsM rendelete, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló SZMM rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló Kormányrendelet, valamint az Ör. szerint.


A kérelem alapján a szolgáltatás szervezője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt, időpont egyeztetésével egyszerűsített előgondozást végez. Az előgondozás során tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételi lehetőségeiről és módjáról, a szükséges intézkedésekről és a várható térítési díjról majd, felméri a gondozási szükségletet, elvégzi a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemvizsgálatot és közreműködik a megállapodás megkötésében. Ezt követően megszervezi az ellátott gondozási szükséglete és igénye szerinti ellátást.


A személyes gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője az Szt 20.§-ban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

Térítési díj

Szt. 115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, illetve az Szt. 114.§ (2) b)-e) pontjában felsorolt személy köteles megfizetni. A térítési díj megállapítása a Szt. 116. § (1) bekezdése, a Kormányrendelet, valamint az Ör. figyelembe vételével történik. A térítési díj megállapításhoz szükséges dokumentumok:

  1. ) jövedelemigazolás

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy, hogy annak összege az Szt. 117/B §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt.116 §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított időt a gondozási napló (Kormányrendelet: 1. számú melléklet) alapján kell megállapítani.
Az Ör. szerint a házi segítségnyújtás térítési díját havonta utólag kell megfizetni.

Tárgyi feltételek:

A gondozási, illetve ápolási és feladatokhoz szükséges eszközök biztosítottak az ellátók számára. A nyilvántartások vezetése, manuálisan és gépi feldolgozással történik.
A házi segítségnyújtás adminisztrációs rendszerének szerves részét képezi: a törvényi előírás szerinti ellátotti nyilvántartás, dokumentáció vezetése, a gondozónők által vezetett gondozási napló az egyénre szabott gondozási, illetve szükség esetén ápolási terv készítése.

Szolgáltatáshoz tartozó díjtáblázat:

A házi segítségnyújtás önköltsége 4.294 FT/óra, az intézményi téríti díja 4.295 Ft/óra, a személyi térítési díj összegét a mellékelt határozat tartalmazza.

Melyik intézményben vehető igénybe?

A szolgáltatást a következő intézményekben veheti igénybe:
Borostyán Nappali Szolgálat
Életfa Nappali Szolgálat
Gyöngyvirág Nappali Szolgálat
E.SZ.I. Nappali Szolgálat

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Nappali Szolgálatok ellátási területének utcajegyzéke

Ugrás a navigációhoz